Author

Translator

Abdolhossein Parnow

Times Viewed

39885

Times Made Favorite

27

جوکر روی خط نیمه با توپ


4 در برابر4 بعلاوه جوکر خارج از میدان روی خط نیمه زمین با توپ زیر پاهایش


Objective

تغییر جا و شوت زدن

Space

40*20

Duration

سه ست چهار دقیقه ای

Number of Players

4+1+1 در برابر 4+1+1 با جایگزینی

Materials

توپ و کاور

Organization and Development

بازی عادی 4 در برابر4
بازی بایستی تحت پرس شدید انجام گیرد.
هر تیم یک جوکر دارد که توپی زیر پاهایش در خط نیمه زمین خارج از محوطه بازی می باشد.
وقتی مهاجم مالکیت توپ را دارد می تواند با صدای بلند صدا بزند توپ، آنها می توانند توپ را با دستهایشان بردارند.
این عمل جوکر را فعال می کند تا با توپ وارد زمین بازی شود اما نمی تواند شوت بزند و تنها می تواند پاس بدهد.
بازیکنی که توپ را با دستهایش بر می دارد می رود و جایگزین جوکر در خط نیمه زمین می شود..

Variations

ایجاد محدودیت در لمس بیشینه توپ.
وقتی تعداد مشخصی پاس داده باشد، بازیکن می تواند توپ را با دستهایش بردارد
جوکر تنها بعد از پاس دادن به هم تیمی می تواند وارد بازی شود.
جوکر بلافاصله بعد از اینکه هم تیمی اش توپ را با دستهایش برداشت می تواند وارد زمین شود و اجازه شوت نیز به او داده شود.Categories (0)

Theory (0)

This article has no theoretical explanations attached.

Images (1)

Mico_Martic_264.jpg

Videos (3)

Flash Content (0)

This exercise is also available in:
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Polski
Português
Shqip
Türkçe (Turkish)
Ελληνικά (Hellenic)
עברית (Hebrew)